Instrucțiuni pentru realizarea rezumatului

 

SETĂRI PAGINĂ - formatul paginii este A4 (nu ”Letter” – atenţie la setările necesare, la redactare). Marginile paginii vor fi de 2 cm (sau 0.8 inch) stânga și dreapta (pentru compactare), 2,5 cm sus și jos (sau 0.8 inch). 

REZUMATUL – o pagină în limba română şi o pagină în limba engleză, având conţinutul identic: titlul proiectului; autorul/autorii (numele studentului/studenţilor şi numele coordonatorului); instituţia de care aparţin autorii; rezumatul propriu-zis (între 150-250 cuvinte); cuvinte cheie (a se vedea modelul).

STRUCTURA REZUMATULUI – introducere, material şi metodă, rezultate (1/3 din rezumat), concluzii şi recomandări.

TITLUL PROIECTULUI – scris cu TNR 14 cu majuscule, bold şi centrat.

PRENUMELE ŞI NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR – (prenumele/numele coordonatorului ştiinţific) - mai întâi se scrie prenumele, cu litere mici, iar apoi numele, cu majuscule al autorului, iar apoi, al conducătorului ştiinţific – prenume şi nume, cu aceleaşi caracteristici; se foloseşte TNR 12 bold, centrat („Center”), lăsându-se un spaţiu liber sub titlu.

INSTITUŢIA DE PROVENIENŢĂ A AUTORULUI/AUTORILOR - se scrie (cu un spaţiu liber sub autori, cu TNR 10, centrat) denumirea completă a USAMV Cluj-Napoca, inclusiv adresa, precum şi adresele de e-mail ale autorilor (dacă există mai mulţi autori la o lucrare se trece adresa de e-mail a studentului care prezintă lucrarea).

REZUMATUL/ABSTRACT - se redactează, cu alineat (tab) la două rânduri după instituţie şi prezintă, succint, lucrarea elaborată, punctând, cu precădere, motivaţia, obiectivele lucrării şi ale metodelor şi materialului utilizat, modul de realizare a studiului de caz, rezultatele, concluziile, precum şi contribuţiile proprii ale autorului. ,,REZUMAT” va fi redactat utilizând „Times New Roman” mărime 12, boldat, majuscule, iar pe rândul următor va fi redactat rezumatul utilizând „Times New Roman” mărime 12, aliniat „Justify”.

CUVINTELE CHEIE/KEYWORDS - maxim 6, trebuie să fie semnificative pentru conţinutul ştiinţific al domeniului şi temei abordate. „CUVINTE CHEIE” va fi redactat cu alineat, utilizând „Times New Roman” mărime 12, boldat, majuscule, iar pe rândul următor, vor fi menţionate cuvintele cheie utilizând „Times New Roman” mărime 12, aliniat „Justify”.

BIBLIOGRAFIA - se va menţiona pe aceeași pagină. Aceasta trebuie să cuprindă titlurile representative (maxim 3) din literatura de specialitate care a servit ca bază de documentare, respectiv autorii care au fost citaţi în text la rezumat, însă doar acele titluri care au fost citate în lucrare. Referinţele vor fi menţionate în limba în care au fost consultate (nu vor fi traduse).! Se recomandă ca în lista bibliografică (referinţe) să fie incluse cele mai reprezentative cărţi sau lucrări în domeniu, evitându-se cele nesemnificative, cu un caracter formal. Chiar dacă pot fi citate lucrări de referinţă vechi, care sunt recunoscute pentru valoarea şi actualitatea informaţiei, este de dorit ca majoritatea titlurilor să fie recente (ultimii 5-15 ani).

!Referinţele vor fi numerotate, se trec în ordine alfabetică şi cronologică, începând cu sursele la care se poate menţiona numele autorului, continuând cu sursele scrise la care nu se poate menţiona autorul (legislaţie, documente de sinteză elaborate de instituţii etc.), caz în care, în loc de numele autorului, se va folosi „***” şi încheindu-se cu sursele consultate pe Internet.

!Sursele bibliografice la care se poate menţiona autorul se vor specifica astfel: primul autor va avea numele urmat de iniţiala (iniţialele) prenumelui, iar ceilalţi autori vor avea iniţiala prenumelui urmat de nume. În cazul femeilor se va scrie prenumele complet. Anul apariţiei se va scrie între virgule şi va fi urmat de denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), volumul, numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării citate. 
Exemplu:
Ioniţă I., Gh. Blidaru, 1999, Eficienţa investiţiilor în agricultură, Editura CERES, Bucureşti.

!Sursele bibliografice la care nu se poate menţiona autorul se vor specifica astfel: „***” anul apariţiei (ce se va scrie între virgule) urmat de denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), volumul, numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării citate. 
Exemplu:
*** 2004, The Durable Development Strategy of Romanian Agriculture and Food, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti

!Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor specifica astfel: pagina care a fost consultată, data ultimei accesări. Este recomandat să se înlăture link-ul către pagina respectivă de internet. 
Exemplu:
*** http://www.madr.ro/ ultima accesare 18.02.2016.